LOADING ...

denverhed's posts - Vietnamese uPOST

denverhed denverhed Jan 04, 2018.

Ác mộng từ Hays, KS

Ác mộng từ Hays, KS

kể lại các luận cứ nóng từ phương tiện truyền thông xã hội là hình thức viết blog thấp nhất ... nhưng tôi chỉ cần mở van áp suất.

câu chuyện cho đến nay: GF của tôi đăng một bức ảnh của một người hàng xóm của "Trump cho Tổng thống" ký kèm với các chú thích "Tôi đã tìm thấy thằng ngốc làng của tôi". Bác sĩ của hãng trà điên đã trả lời (Killary, người Hồi giáo đứng đầu, kẻ nói dối, kẻ giết...

Language