LOADING ...

SomeSpikeOwenWannabe's posts - Vietnamese uPOST

SomeSpikeOwenWannabe SomeSpikeOwenWannabe Nov 26, 2017.

Greg Hardy và giá của chiến thắng

Greg Hardy và giá của chiến thắng

Nếu bạn cần hình ảnh và báo cáo của cảnh sát để xác định rằng Greg Hardy không có kinh doanh như một người đàn ông tự do, bạn là kẻ ngốc chính xác mà NFL muốn. Nếu đây là rơm cuối cùng của bạn, bạn là một loại ngốc. Tại thời điểm này, bây giờ là quá muộn để đi. Chúng ta để quái vật này đi quá lâu mà không cần kiểm tra, và tại thời điểm này, chúng ta không có quyền lên án. Đây là một giải...

Language