LOADING ...

Vin's posts - Vietnamese uPOST

Vin Vin Feb 21, 2018. 9 comments

Thoát Gawker [UPDATE: Hoặc Nah?]

Thoát Gawker [UPDATE: Hoặc Nah?]

Nó sucks bởi vì tôi đã có rất nhiều kế hoạch để thực sự tận dụng lợi thế của nền tảng Kinja này và bắt đầu blog phụ của riêng tôi, nhưng ... không còn. Không phải sau khi vô nghĩa đó Sargent kéo *. Không thể hỗ trợ điều đó. Tôi sẽ không hành động như tôi có tốt hơn để làm với thời gian của tôi, nhưng tôi đã dành một số tiền đáng kể trên các trang web phương tiện truyền thông Gawker; nó...

9 Comments

Vin Vin Feb 21, 2018. 2 comments

Hey Jalopnik:

Hey Jalopnik:

Dừng đăng lại bài viết của Alissa Walker.

Dừng đăng lại bài viết của Alissa Walker.

Dừng đăng lại bài viết của Alissa Walker.

Dừng đăng lại bài viết của Alissa Walker.

Dừng đăng lại bài viết của Alissa Walker.

Tôi vẫn là bạn thân của tôi, th.

Dừng đăng lại bài viết của Alissa Walker.

Dừng đăng lại bài viết của Alissa Walker.

2 Comments

Language