WOMEN'S ANGER

Rebecca Traister's Good and Mad đến viếng hồn ma Hillary Clinton

Rebecca Traister's Good and Mad đến viếng hồn ma Hillary Clinton

Rebecca Traister, một nhà báo và tiếng nói hàng đầu trên internet về nữ quyền, đã xây dựng sự nghiệp của mình trên việc ghi chép các cuộc đời chính trị của phụ nữ. Cô ấy viết một cách trầm ngâm về các chủ đề nữ quyền, như tỷ lệ kết hôn giảm và tấn công tình dục, trong các bài luận được đóng gói một cách thông minh để cảm thấy mang tính cách mạng.

Language