Torchwood: Believe

Nhóm Torchwood ban đầu cuối cùng cũng tái hợp cho một cuộc phiêu lưu âm thanh mới

Nhóm Torchwood ban đầu cuối cùng cũng tái hợp cho một cuộc phiêu lưu âm thanh mới

Hình ảnh: Big Finish Trong vài năm qua, Big Finish, những người sáng tạo ra các cuộc phiêu lưu âm thanh tuyệt vời của Doctor Who, đã từ từ nhưng chắc chắn mang lại những phần nhỏ của Team Torchwood: A John Barrowman ở đây, Gareth David-Lloyd ở đó. Nhưng cuối cùng, nhóm ban đầu (cho hoặc lấy một thành viên cũ đặc biệt kiên trì) —Captain Jack, Gwen Cooper, Ianto Jones, Toshiko Sato và Owen Harper — đã được tập hợp lại cho một vụ án Torchwood mới.

Language