Ted DiBiase

Let's Remember Some Guys: Pro Wrestling Edition

Let's Remember Some Guys: Pro Wrestling Edition

Chú tôi đã giới thiệu tôi đến với đấu vật chuyên nghiệp. Tôi nghĩ tôi đã bảy tuổi.

Language