United States passport

ทำไมคุณควรต่ออายุหนังสือเดินทางของคุณตอนนี้

ทำไมคุณควรต่ออายุหนังสือเดินทางของคุณตอนนี้

ด้วยข้อ จำกัด การเดินทางระหว่างประเทศที่คาดว่าจะคลายลงในช่วงฤดูร้อนนี้ (แน่นอนว่าไม่มีการรับประกัน) คุณอาจกำลังวางแผนการเดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้ว ก่อนที่คุณจะวางแผนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ต่ออายุหนังสือเดินทางของคุณก่อนเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าขณะนี้การดำเนินการต่ออายุใช้เวลาถึงสี่เดือน

Language