Health informatics

The Onion's Guide To HIPAA

The Onion's Guide To HIPAA

ในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเกี่ยวกับการจัดการการระบาดใหญ่ของ coronavirus กฎหมายความเป็นส่วนตัวด้านการดูแลสุขภาพ HIPAA ได้เข้ามาเป็นจุดสนใจ แต่หลายคนไม่รู้ว่า HIPAA ทำงานอย่างไร The Onion ตอบคำถามทั่วไปที่ผู้คนมักมีเกี่ยวกับ HIPAA

Language