Draft:Employers Requiring JABS

เวลาสำหรับทุกคนที่จะได้รับ Jabbed รัฐบาลกลางกล่าว

เวลาสำหรับทุกคนที่จะได้รับ Jabbed รัฐบาลกลางกล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดีไบเดน ได้ประกาศกฎข้อบังคับเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

Language