DJ Food

ดูเถิด Star Wars เทียบเท่ากับ Paul's Boutique

ดูเถิด Star Wars เทียบเท่ากับ Paul's Boutique

DJ Food โปรเจ็กต์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างสรรค์โดย Strictly Kev ได้รวบรวมจดหมายรักฉบับใหญ่ที่ส่งถึงกาแล็กซีอันไกลโพ้น “The Tracks Go Off In This Direction” ไม่ได้เป็นเพียงการผสมผสานทางดนตรี แต่เป็นการแสดงภาพ และแน่นอนว่าเป็นที่ชื่นชอบของพวกกบฏ เจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิ และพวกลักลอบขนของ

Language